ΕΡΕΥΝΑ

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Φωτόεσσας περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης Ερευνητικών Έργων, τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και την προώθηση της Διεθνούς Ερευνητικής Συνεργασίας. Σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνεται η ενίσχυση του ερευνητικού ιστού της Ελλάδας και η υποστήριξη της ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η προώθηση της ένταξης Ελλήνων ερευνητών σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες μέσα από την διαχείριση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων και τη διευκόλυνση της δικτύωσης της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας με διεθνείς οργανισμούς και τη διεθνή ερευνητική κοινότητα.