Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η σχέσεις κράτους – πολίτη, οι ατομικές ελευθερίες, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σημαντικούς τομείς ενασχόλησης της Φωτόεσσας.

Με δεδομένη την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή και την προστασία αυτών των αξιών, εργαζόμαστε ώστε να γίνει εφικτή η διάδοσή τους σε όλα τα στρώματα της Κοινωνίας των Πολιτών.