ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η δημόσια διοίκηση αντανακλά την ποιότητα της λειτουργίας της δημοκρατίας. Η Φωτόεσσα οργανώνει και εμπλέκεται σε δράσεις που προάγουν τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και υπηρετούν τη χρηστή διακυβέρνηση με έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές όπως: η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η εξυπηρέτηση και προστασία του πολίτη και των δικαιωμάτων του, η ισότιμη αλλά όχι ισοπεδωτική αντιμετώπιση των πολιτών, η βελτιστοποίηση των δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αποκέντρωση της εξουσίας, η συνεπής αξιολόγηση, η προσωπική και συλλογική υπευθυνότητα.