ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ενθαρρύνουμε τη διάχυση της πληροφορίας, των απόψεων και τις σωστές πρακτικές σε θέματα που αφορούν τις τοπικές μεταρρυθμίσεις, τη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια δρώμενα, τον εκμοντερνισμό της κρατικής διοίκησης, την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ κυβερνητικών κλιμακίων και τη διακρατική συνεργασία.

Η Φωτόεσσα προάγει σε τοπικό επίπεδο τις αρχές της σωστής δημοκρατικής διακυβέρνησης, όπως τη διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογικών διαδικασιών με τη συμμετοχή των πολιτών, την ικανοποίηση της βούλησης των πολιτών, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του κράτους, τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, το σεβασμό στους νόμους και στη δικαστική εξουσία, το σεβασμό των ηθικών αρχών της κοινωνίας, τη διαρκή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της παραγωγικότητας των δημόσιων λειτουργών, την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης, τη συνετή οικονομική διαχείριση, το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της κοινωνικής διαφορετικότητας και τον καταμερισμό των ευθυνών.