«Ταυτότητα φύλου, Έμφυλη Βία και Ενδυνάμωση των Νέων» (GIVEN) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+

18-28 Μαΐου 2023.

Ο συνιδρυτής της Φωτόεσσας, Γιάννης Σουρέλης, και η Διαπολιτισμική εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών, Ασπασία Πρωτογέρου, συμμετείχαν στο 10ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ της SCI Hellas: «Ταυτότητα φύλου, Έμφυλη Βία και Ενδυνάμωση των Νέων» (GIVEN) που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 18 έως τις 28 Μαΐου 2023.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στόχευε στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση συμβούλων νέων (youth workers) και μη τυπικών εκπαιδευτών και διαμεσολαβητών, προκειμένου να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αναπόσπαστο μέρος των δράσεών τους, για την αντιμετώπιση ζητημάτων φύλου, ταυτότητας φύλου και έμφυλης βίας. 

Στόχος του προγράμματος ήταν να συμβάλει στην καταπολέμηση της αυξανόμενης τάσης βίας, ιδιαίτερα της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, να προωθήσει την αποδοχή της ισότιμης και ενεργού συμμετοχής όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως φύλου, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής και πολιτικής δημόσιας ζωής και να ενισχύσει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ταυτότητα φύλου.

Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τους συμβούλους /συντονιστές/ εκπαιδευτές της μη τυπικής μάθησης στα προγράμματα που διοργανώνουν για νέους ανεξάρτητα από το θέμα.

Η συμπερίληψη αυτών των εργαλείων σε όλες τις δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αλλαγή της νοοτροπίας μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω φύλου και την εξάλειψη της έμφυλης βίας.

Κατά τη διάρκεια της 10ήμερης εκπαίδευσης, συμμετέχοντες από την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ιορδανία και την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να εργαστούν στα ακόλουθα θέματα:

 • Ορισμός της βίας, μορφές και τύποι βίας, μη βίαιη επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων, μετασχηματισμός συγκρούσεων
 • Ταυτότητα και φύλο, προκαταλήψεις, στερεότυπα φύλου και μέσα ενημέρωσης
 • Έμφυλοι ρόλοι σε διαφορετικούς πολιτισμούς, εμπειρίες από τις συμμετέχουσες χώρες
 • Νέοι – ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτότητα φύλου
 • Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους νέους και καλλιέργεια ενσυναίσθησης
 • Παραγωγή ερωτηματολογίου σχετικά με την έμφυλη βία και επιτόπια έρευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων της έρευνας και μαρτυρίες κακοποιημένων γυναικών
 • Έμφυλες συγκρούσεις: ανάληψη κοινωνικής δράσης, επίλυση συγκρούσεων
 • Ανθρώπινα δικαιώματα: εργαλεία υποστήριξης και βέλτιστες πρακτικές
 • Μεθοδολογικά εργαλεία, δημιουργία και χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων, διαδικτυακή εκπαίδευση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες κ.λπ.
 • Δημιουργία στοχευμένης εκστρατείας κατά της βίας, οργάνωση και εκστρατεία διάδοσης/ενημέρωσης, καθοδήγηση και παρουσίαση

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές άλλων οργανώσεων νέων, όπως η Action Aid Hellas Youth. Είναι σαφές ότι ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των εκπαιδευτών μη τυπικής μάθησης και των συμβούλων νεολαίας (youth workers) είναι σημαντικός και καθοριστικός για την ενίσχυση εκπαιδεύσεων ανάπτυξης μη βίαιων δεξιοτήτων επικοινωνίας, απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας, κατανόησης διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων, εποικοδομητικής αντιμετώπισης και μείωσης των περιστατικών βίας, ιδίως εκείνων που αφορούν νέους και γυναίκες, τόσο σε οικογενειακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατάρτιση αυτή παρείχε συγκροτημένη υποστήριξη στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και στους εκπαιδευτές μη τυπικής μάθησης, ώστε να συμπεριλάβουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, αποτελεσματικά εργαλεία και μεθόδους για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.