«Παγκόσμιες Κρίσεις, Κοινά Προβλήματα, Συλλογικές Λύσεις»

Anna Lindh Foundation Intercultural Research Project Grant

«Παγκόσμιες Κρίσεις, Κοινά Προβλήματα, Συλλογικές Λύσεις»

Η Φωτόεσσα συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο από το Anna Lindh Foundation Διαπολιτισμικό Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Παγκόσμιες Κρίσεις, Κοινά Προβλήματα, Συλλογικές Λύσεις» που εστιάζει στο διαπολιτισμικό διάλογο στον Ευρω- Μεσογειακό χώρο την εποχή του Covid-19 και στις συνέπειές του.

Του προγράμματος ηγείται το Center for International and European Studies (CIES) του πανεπιστημίου Kadir Has στην Κωνσταντινούπολη και συμμετέχουν η Φωτόεσσα, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το ZAK – Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale, του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καρλσρούης.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να καταδείξει, παρέχοντας τεκμήρια από παλαιότερες έρευνες και σχετική εμπειρία, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο διαπολιτισμικός διάλογος, όπως διεξάγεται από τους Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών (CSOs), να αποτελέσει μια δύναμη ανάπτυξης και συγκέντρωσης ιδεών και απόψεων, με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών που υφίστανται στον Ευρω-Μεσογειακό χώρο, ιδιαιτέρως σε σχέση με το αναδυόμενο κοινωνικό περιβάλλον στην εποχή του Covid-19. Ως εκ τούτου, μέσω μιας ερευνητικής διαδικασίας αναγνώρισης των προκλήσεων, το ζητούμενο είναι να παρουσιαστούν μια σειρά προτάσεων διαμόρφωσης πολιτικού σχεδίου και να δημιουργηθεί ένας οδηγός για περαιτέρω έρευνα.

Η έρευνα του προγράμματος, θα επιδιώξει να αποδείξει επιστημονικά τον θετικό αντίκτυπο της χρήσης του διαπολιτισμικού διαλόγου, ως μέσου για τη γεφύρωση διαφορών, την επίλυση προβλημάτων και την από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων, τόσο αυτών που ήδη υπάρχουν, όσο και αυτών που θα αντιμετωπίσουν αυτές οι κοινωνίες λόγω του Covid-19, παρέχοντας:

  • Αρκετά τεκμήρια προς χρήση για τις δράσεις του ALF και για χρήση από τα μέλη του δικτύου και
  • Συστάσεις για τη δημιουργία πολιτικής και για τη σύσταση νέων ερευνητικών προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων τους.

Αυτό θα επιτευχθεί με την εστίαση της έρευνας σε αντιπροσωπευτικά δείγματα από τα μέλη-χώρες που συμμετέχουν, με έμφαση στους τομείς των νέων, των Διαπολιτισμικών Πόλεων και των Μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα να χαρτογραφηθούν τα υπάρχοντα σημεία αναφοράς, η έρευνα και οι καλές πρακτικές του διαπολιτισμικού διαλόγου στη Τουρκία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία, να ερευνηθεί ο αντίκτυπος του Covid-19 και, μέσα από διεξοδική ανάλυση, να σχεδιαστεί μια νέα πρόταση πολιτικής που θα περιλαμβάνει τον διαπολιτισμικό διάλογο, μέσα και ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν αλλά και στην ευρύτερη Ευρω-Μεσογειακή περιοχή.