«Γυναίκες σε Νησιά, Μοχλός Ανάπτυξης Βιώσιμου Τουρισμού»

«Γυναίκες σε Νησιά, Μοχλός Ανάπτυξης Βιώσιμου Τουρισμού»

Η Φωτόεσσα στο καινοτομικό πρόγραμμα του Anna Lindh Foundation

 Η Φωτόεσσα έχει τη χαρά να συμμετέχει στο διεθνικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Anna Lindh “Γυναίκες στα νησιά, Μοχλός Ανάπτυξης Βιώσιμου Τουρισμού”. Το καινοτομικό έργο υποστηρίζει τη δημιουργία από γυναίκες καινοτόμων τουριστικών δραστηριοτήτων, εμπειριών και προϊόντων σε μειονεκτούσες και απομονωμένες περιοχές, συγκεκριμένα σε τέσσερα μικρά νησιά, που θα συμβάλουν στην προσέλευση τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα προσελκύσουν διαφορετικά προφίλ τουριστών. Στοχεύει επίσης στην στήριξη του ηγετικού ρόλου των γυναικών στην ανάδειξη της κληρονομιάς του νησιού.

Οι προκλήσεις

Το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης, ιδιαίτερα των μικρών νησιών, είναι επιτακτικό. Αν και τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόνο το 5% της επιφάνειας της γης, φιλοξενούν το 20% των χερσαίων φυτών και σπονδυλωτών, ενώ 600 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τα νησιωτικά οικοσυστήματα για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Ωστόσο, είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτα: αρκετές απειλές, που απορρέουν από παγκόσμιες αλλαγές, θέτουν σε κίνδυνο τη φυσική, πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική κληρονομιά τους, όπως η ρύπανση, η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή οικοτόπων και τοπίων. Η απομόνωση, η έλλειψη πόρων, ο περιορισμένος χώρος, η έλλειψη τοπικά διαθέσιμων τεχνολογιών, με άλλα λόγια ο «νησιωτικός χαρακτήρας», μειώνουν εκ των προτέρων το φάσμα των λύσεων. Ταυτόχρονα, ο νησιωτικός αυτός χαρακτήρας αποτελεί θετικό παράγοντα: τα μικρά νησιά είναι εργαστήρια βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτόμων, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, νομικών και τεχνικών λύσεων και αυτό μπορούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην οικολογική μετάβαση σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Βασικοί στόχοι

Τα νησιά αντιμετωπίζουν κάποια απομόνωση, γεγονός που περιορίζει την δυνατότητά τους να εφαρμόζουν συγκεκριμένα βιώσιμα μέτρα προσαρμοσμένα στους περιορισμούς τους (έλλειψη πόρων, μικρή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές), έλλειψη ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων κ.λπ.). Το πρόγραμμα “Γυναίκες στα νησιά, Μοχλός Ανάπτυξης Βιώσιμου Τουρισμού” αποσκοπεί, ως εκ τούτου:

στη δικτύωση μεταξύ μικρών νησιωτικών φορέων στη Βόρεια Ευρώπη, την Αδριατική, τις Κυκλάδες και το Νότο της Μεσογείου,

στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και ποικιλομορφίας αυτών των περιθωριοποιημένων τόπων

στη διευκόλυνση στην πρόσβαση και ανταλλαγή διαπολιτισμικών πόρων και εμπειριών

στη μεταφορά τεχνογνωσίας και ικανοτήτων σε ολόκληρη την ευρωμεσογειακή περιοχή, μέσω πολλαπλασιαστών της κοινωνίας των πολιτών

στην ενίσχυση του ηγετικού ρόλου των γυναικών που συμμετέχουν στην προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού τους

στον εντοπισμό και δημιουργία εναλλακτικών και διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων και εμπειριών

Συμμετοχή μεγάλων και ποικίλων ακροατηρίων στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου,

στη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο συνεργαζόμενο δίκτυο. Όλοι οι εταίροι του έργου είναι μέλη του δικτύου SMILO, το οποίο συγκεντρώνει περισσότερες από 800 επαφές σε περισσότερες από 65 χώρες διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων νησιών, τεχνικών ειδικών, οικονομικών, ακαδημαϊκών εταίρων κ.λπ. Το δίκτυο αυτό θα συμβάλει στην ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και, ως εκ τούτου, θα προσεγγίσει ένα ευρύ και διαφοροποιημένο κοινό για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η επικεφαλής του έργου, SMILO – Small Islands Organization ΜΚΟ, στηρίζει μικρά νησιά κάτω των 150 km² προς τη βιώσιμη διαχείριση της επικράτειας και των πόρων τους. Το Travel Foundation, το οποίο είναι ο συνεργαζόμενος εμπειρογνώμονας για την κατάρτιση των ενδιαφερόμενων μερών, διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης όσον αφορά τις προκλήσεις του βιώσιμου τουρισμού και τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς. Έχει επίσης κάνει σημαντικές ερευνητικές εργασίες με θέμα «Το αόρατο φορτίο του τουρισμού», το οποίο διερευνά τις επιπτώσεις του τουρισμού στα θέματα του νερού, των αποβλήτων, της ενέργειας, της βιοποικιλότητας και του πολιτισμού.

Λεπτομερείς στόχοι του έργου

Το έργο έχει ως στόχο: τον εντοπισμό και την παροχή μεγαλύτερης γνώσης σχετικά με τους πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους των νησιών του έργου, οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν αναδειχθεί. Ο προσδιορισμός αυτός θα συμβάλει στην ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων βιώσιμων τουριστικών εμπειριών και προϊόντων. Στην πραγματικότητα, η τρέχουσα κρίση στον τομέα της υγείας ανέδειξε ακόμη περισσότερο την ανάγκη διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς, με επισκέπτες από διαφορετικά ακροατήρια. Έτσι, η διαφοροποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων συμβάλλει στο να καταστεί η περιοχή και η τοπική οικονομία πιο ανθεκτικές. Συμβολή στην προώθηση ενός πιο ανθεκτικού τουρισμού στα νησιά, χάρη στη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών δραστηριοτήτων, εμπειριών και προϊόντων, όπως:

προώθηση της παραδοσιακής βιοτεχνικής δραστηριότητας ενός νησιού, εναλλακτικά μονοπάτια, παρατήρηση ενδημικών ειδών, ανακάλυψη των επαγγελμάτων των κατοίκων, διεξαγωγή εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων και εκπαιδεύσεων, εναλλακτικές ξεναγήσεις κ.ά. Αυτά τα νέα προϊόντα θα βοηθήσουν στη διάδοση της παρουσίας των τουριστών στα νησιά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα προσελκύσουν διαφορετικά κοινά.

Νησιά και εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Lastovo (Κροατία): Μάγια Ρέσιτς, Φυσικό Πάρκο Lastovo Islands

Brownsea (Ηνωμένο Βασίλειο): Άντζελα Κοτ, Εθνική Εμπιστοσύνη Brownsea

Paros (Ελλάδα): Στέφανος Βαλλιανάτος, Fotoessa PC

Kerkennah (Τυνησία): Μπόχρα Νάμπλι, Δημοτικό Συμβούλιο Κερκενάχ

Διάρκεια έργου: 1 Οκτωβρίου 2020 – 1 Ιουλίου, 2021